heen
פורטל טנטרה / תקנון לגולשים ולמפרסמים

תנאי שימוש באתר TANTRA.CO.IL

תאריך עדכון אחרון – מאי 2018

 

ברוכים הבאים לאתר tantra.co.il (להלן – "פורטל טנטרה" או "הפורטל" או "האתר"). אנחנו מודים לך על בחירתך לגלוש בפורטל ומקווים כי תיהנה מהשימוש באתר ותפיק ממנו את המרב.

 

 

 • מהם תנאי השימוש?

 

 1. תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים בינך, המבקש להשתמש באתר כמרפא או מורה בתחום, או מי שמחפש מפגשים בתחום, לבנינו, אתר טנטרה, בעלי האתר, מנהליו ומפעיליו (להלן – "הפורטל", "האתר" או "מפעיל/הנהלת האתר").
 2. השימוש באתר יהיה בכפוף לתנאים המפורטים אשר ייקראו "תנאי השימוש", כאשר מסמך זה ישמש גם כתקנון האתר, לכל דבר ועניין (להלן – "תנאי השימוש" או "תקנון האתר").
 3. הפורטל הינו פלטפורמת ריכוז שיווק והצגת מידע וידע, המותאמת למתעניינים בנושא הטנטרה. ציבור הגולשים המתעניין במפגש טנטרי יכול לקבל מהפורטל מידע אודות מרפאים שונים העובדים בתחום, וזאת בהתאם לכל מיני קטגוריות כגון מין המרפא, ניסיונו, תחומי פעילותו, סוגי המפגש שהוא מציע, האזור הגיאוגרפי בו הוא עובד וכיו"ב, הכל בהתאם לפרטים שמסר המרפא הספציפי לפורטל. בעניין זה יצוין מיד שהמידע המוצג בפורטל מוצג כפי שהועבר על ידי המרפא/ים / המפרסמים עצמם, והאתר אינו לוקח כל אחריות על הנאמר בפרסום למעט כאמור עצם הצגת המידע.
 4. השימוש בפורטל הינו בכפוף להוראות כל דין מדיני מדינת ישראל ובכפוף לאמור בתנאי השימוש הללו, כאשר מוסכם כי תנאי השימוש גוברים על כל פרסום ו/או מודעה ו/או מידע סותר שיופיע באתר או במקום אחר. לאור זאת הנך מתבקש להקדיש מזמנך לקריאת תנאי השימוש במלואם, בעיון ובקפידה, בטרם אתה עושה שימוש כלשהו בפורטל.
 5. עצם שימושך באתר, כשלעצמו, מהווה הסכמה מלאה בפועל לכלל תנאי השימוש האמורים. זאת בין אם השימוש נעשה בתשלום, או שלא בתשלום, במישרין או בעקיפין, בכוונה או בטעות. אם ברגע זה אינך מסכים לתנאי השימוש אנא ממך, צא מהאתר ואל תעשה בו כל שימוש, תודה.
 6. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים שווה בשווה.

 

 

 • השימוש בפורטל

 1. למפעיל האתר זכות מוחלטת ובלתי מוגבלת לשנות את הוראות תנאי השימוש מעת לעת ובכל זמן נתון, וזאת, מבלי שיהא מחויב להודיע על כך טרם ביצוע השינוי או לאחריו. אשר על כן, מחובת הגולש לבדוק את הוראות תנאי השימוש המעודכנות, מעת לעת.
 2. השימוש בפורטל אפשרי בכל זמן נתון באתר כמו שהוא באותו רגע (AS IS). מפעיל האתר אינו מתחייב לשמר את מבנה הפורטל הנוכחי ו/או העתידי ו/או את מספר ומבנה המדורים ו/או החלוקה הקיימת, בעתיד הקרוב או הרחוק והוא יהיה חופשי להחליט בכל עת על מבנה ושיטת ניהול האתר.
 3. למפעיל האתר זכות בלעדית בקביעת עיצוב האתר, תוכן האתר, השימושים השונים שניתן יהיה לעשות במסגרתו, סוגי ומספר המדורים והפורומים, שמותיהם וכל עניין דומה אחר.
 4. למפעיל האתר זכות בלתי מוגבלת להחליט על סגירת האתר ו/או על צמצומו ו/או על הרחבתו ו/או על העברתו לגורם אחר, יהיה אשר יהיה, בכל זמן נתון, באופן מלא או חלקי, ללא תנאים כלשהם ו/או חובת הודעה בנושא. בהתאם, לא תהיינה למשתמש כלשהו באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר בכל דבר ועניין הנובע מזכותו זו.
 5. מפעיל האתר אינו מתחייב כי השירותים הניתנים באתר יינתנו בכל זמן נתון כסדרם וללא הפרעה שהיא תוצאה של תקלות, כשלים פנימיים או חיצוניים, וירוסים, נזקי תוכנה או חומרה ו/או כל שיבוש אחר בין אם מקורו בתשתית האתר ו/או אצל בעלת האתר ו/או אצל מי מספקי השירותים לאתר.
 6. מובהר בזאת כי מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש עקב הפרעה בפעילות האתר מכל סיבה שהיא, בכל עת.
 7. הפורטל מאפשר למשתמשים רשומים בו לפרסם תכנים שונים בפורומים המיועדים לכך, לרבות תוכן מילולי, מידע, תמונות, וידאו, לינקים לאתרים אחרים, קבצים, סמלים וסימנים וכיו"ב. מובהר בזאת כי מפעיל האתר ו/או הנהלת האתר אינם נושאים באחריות כלשהי ביחס לתכנים המפורסמים באתר ע"י משתמשים, כך שהאחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל נזק שחלילה ינבע מהם, יהיו על המשתמש שפרסם אותם באתר או מסר אותם לפרסום.
 8. האתר ו/או תוכנו עשויים להיות מפורסמים בכל מדיה אחרת, לרבות, אתרי אינטרנט אחרים ו/או טלפון סלולארי ו/או כל אמצעי תקשורת או מדיה אחר כלשהו, לרבות אמצעי מדיה שיפותחו בעתיד. מובהר בזאת כי הוראות תנאי שימוש אלו במלואם יחולו על כל פרסום של האתר ו/או תכנים ממנו במדיה אחרת כלשהי, ככל שהפרסום יעשה ע"י מפעילת האתר בידיעתה ובהסכמתה בלבד.

 

 

 

 

 • מי רשאי להשתמש בפורטל?

 

 1. כל גולש – הן מרפא והן מתעניין בתחום הטנטרה – מוזמן לעשות שימוש בפורטל, ובלבד שהוא ממלא אחר דרישות חוקי מדינת ישראל ואחר כל הוראות תנאי שימוש אלו.
 2. השימוש באתר מוגבל למי שאינו קטין על פי חוק, היינו רשאי לעשות שימוש בפורטל אך ורק מי שמלאו לו 18 שנה. במידה והינך קטין, או מי שמוגדר בחוק כמי שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, ובכל זאת בחרת להתעלם מהוראה זו ולעשות שימוש בפורטל, אזי במקרה זה הנהלת האתר תראה את השימוש שעשית באתר כאילו נעשה לאחר שקיבלת את אישור ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי שלך לשימוש.
 3. לא תישמע טענת מי שעשה שימוש בפורטל זה בניגוד לכללי הפורטל, או תחת הצהרה שקרית לגבי גילו ו/או כשרותו המשפטית, אודות כל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם לו במישרין או בעקיפין בעקבות הגלישה.
 4. אתר טנטרה אינו מעוניין לקדם שיח מרפא-לקוח בין כתלי האתר, זאת לאור העובדה שלפורטל אין אפשרות טכנית ומהותית לבקר ולפקח על שיח שכזה. אי לכך כל שיח בין הצדדים יתבצע ישירות ביניהם בלבד, ללא כל תיווך או מעורבות של הפורטל. בשל כך ומטבע הדברים, לפורטל אין ולא תהיה שליטה ו/או אחריות על כל הנאמר / מתרחש בין הצדדים.
 5. ויובהר: הפורטל אינו מקיים קשר עם המפרסמים, למעט מתן במה לפרסומיהם, ואינו יכול / מעוניין לעזור או להתערב בבחירת המרפא המתאים ללקוח ו/או יצירת קשר ביניהם. הפורטל מציע למחפשים לחפש מרפאים / סדנאות בקשת רחבה ככל הניתן, מלבד באתר זה, זאת על מנת להתאים את השירות לצרכיהם באופן מיטבי.

 

 • דגשים למרפאים

 

 1. למרפא ידוע כי תחום הטנטרה הינו תחום רגיש ואינטימי, המחייב את המרפא בניסיון רב וברגישות ייחודית. כתנאי לפרסום בפורטל זה ועבודה עם גולשי הפורטל, המרפא מתחייב לחתום על הקוד האתי המצורף בזאת לחוזה זה, ולפעול אך ורק בהתאם לו וכתנאי לפעילות שתווכה על ידי הפורטל.
 2. למרפא ידוע כי הפורטל יאפשר לו פרסום כל עוד יעמוד בתנאי חוזה המרפאים, עליו יחתום ובכללי הקוד האתי המצורף להסכם, במלואם.
 3. המרפא מצהיר כי כל הפרטים אשר נתן / ייתן לפורטל במסגרת הסכם זה ובמסגרת פרסומו בפורטל הינם נכונים ומעודכנים, וכי במידה ויחול כל שינוי בפרטיו הוא יעדכן את הנהלת הפורטל בהתאם.
 4. בנוסף מצהיר המרפא כי קרא את תנאי השימוש באתר במלואם וחתם עליהם – המרפא מתבקש להעביר את תנאי השימוש כשהם חתומים על ידו, למייל שכתובתו: co.il@gmail.com (על המפרסם האחריות לאשר הגעת המסמכים ליעדם).
 5. למפרסם ידוע כי עליו גם לקבל הסכמה מדעת לפני ביצוע כל פעולה ו/או מפגש עם לקוח, הוא מתחייב לעשות שימוש במסמך הסכמה מדעת שניסח עבורו האתר, ולהחתים עליו כל לקוח / גולש שיגיע בעקבות פרסומיו בפורטל, במישרין או בעקיפין. מרפא שלא ינהג כך והדבר יגיע לידיעת הפורטל, הנהלת הפורטל תהא רשאית להרחיקו מהפורטל לאלתר, ובכלל זאת למחוק את כל תכניו שהועלו לאתר וזאת ללא התראה נוספת.
 6. למפרסם ידוע כי במידה ויתנהל מול הגולשים ו/או בעת הפרסום באופן לא ראוי, להנהלת האתר תהא הזכות להסיר את פרסומיו מהאתר לאלתר וללא חובת נימוק או הודעה מוקדמת. התנהלות לא ראויה הינה כל אחת מאלה:
 • הפרת התחייבות שניתנה בהסכם זה ובכלל זאת אי החתמת לקוחים על "הסכמה מדעת".
 • הפרת סעיף מסעיפי הקוד האתי.
 • פרסום מטעה ו/או מצב בו יתגלה כי הצהרה או מוניטין שהמפרסם ייחס לעצמו אינם נכונים.
 • מתן יחס לא הולם / ראוי / חוקי / מכבד ללקוח בפורטל.
 • זילות המקצוע ו/או תחום המפגש ו/או תחום הטנטרה.
 • כל פעולה ו/או אי פעולה אחרת שהביאה לתלונה אודות המפרסם.

 

 1. לא תישמע כל טענה כנגד הפורטל ו/או מי מטעמו בגין אכיפת סעיפים אלו בפועל.
 2. המפרסם מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק, אבדן רווח, הפסד כספי, תשלום או הוצאה שייגרמו לה עקב הפרה של תנאי התקנון ו/או הוראת חוק כלשהי, כאמור, זאת לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.

 • דגשים למי שמחפש מרפא / סדנא

 

 1. במידה ואתה מחפש מרפא / סדנא בתחום, נא קח בחשבון כי מדובר באתר מידע למתעניינים בנושא הטנטרה, ולא אתר המציע שירותי מין, מכל סוג שהוא.
 2. נהפוך הוא – המרפאים שמפרסמים אצלנו מתחייבים שלא לקיים יחסי מין עם לקוחותיהם, לעמוד בכללי הקוד האתי בתחום, ולקיים כללי התנהגות מחמירים מול לקוחותיהם, ולכן ככל וזוהי שאיפתך – אינך נמצא במקום המתאים והנך מתבקש לעזוב את האתר.
 3. המפגשים המוצעים בפורטל הינם מעולם המיניות ומטרתם לאפשר למשתתף מסע של גילוי עצמי, חקירה עצמית, והתפתחות אישית, בכלים שהמרפא רכש לעצמו במהלך חייו.
 4. לגולש ידוע כי המפגש אינו מבוסס על שיטות מפגש אקדמאיות או "מוכרות", וכי אין בהן בכדי להחליף ו/או לבוא במקום שיטות רפואה וריפוי קונבנציונליות, או במקום המלצות רפואיות, פסיכולוגיות או פסיכיאטריות. המרפא המפרסם את מרכולתו באתר אינו רופא, פסיכולוג או פסיכיאטר (למעט במקרים בהם יעיד כך על עצמו ואת זאת מתחייב הלקוח לבדוק בעצמו כאמור).
 5. שיטות המפגש המוצעות באתר הינן שיטות שתומכות בריפוי וצמיחה אישית, מרביתן אינן שיטות מפגש מוכרות ומוגדרות בעולם המפגש הקונסרבטיבי. בהתאם, הגדיר המרפא את עצמו בהגדרות שונות מסוגים שונים שהאתר אינו לוקח עליהן אחריות מכל מין וסוג, כגון: "כוהנת מין", "מרפא מיני", "מרפא טנטרי" וכיו"ב, כולן הגדרות מבחירה אישית של המרפא, אינן מעידות בהכרח על סוג המפגש והאחריות לבירור מהות השירות המוצע מוטלת על הגולש בלבד, ולא תישמע כל טענה בעניין כלפי הנהלת הפורטל.
 6. הגולש מצהיר כאמור כי הוא בוגר, כשיר בנפשו, ומעוניין ויכול להשתתף במסעות אשר המפגשים המוצעים הפורטל יזמנו לו, כאשר מטבע הדברים יכולים להיות כרוכים במפגש מאמצים גופניים או אנרגטיים, תנועה, ריקוד, נשימה, עיסוי באזורים שונים, ואתגרים רגשיים וערכיים.
 7. כך גם המפגשים עצמם יכולים לכלול עירום, וכן התבוננות או מגע באזורים אינטימיים ומוצנעים כגון: פות, פין, ישבן, חזה. הדבר ברור לגולש והוא בוחר בו מרצונו החופשי והמלא.
 8. ידוע לגולש שבאחריותו המלאה לבדוק אודות זהות המרפא, ניסיונו המקצועי וההיסטוריה המקצועית שלו שכן לפורטל אין שום אפשרות לאמת את המידע שהמפרסם שלח לפרסום. בתוך כך הפרסום באתר אינו מהווה המלצה משום מין וסוג לפנות למרפא זה או אחר ואף אינו מגלם בחובו הבטחה ו/או וודאות מכל מין וסוג לגבי המידע שהמרפא מסר על עצמו ובכלל זאת תחומי מומחיותו, ניסיונו, ידיעותיו וכל מידע שמסר ו/או פרסם בפורטל. להנהלת הפורטל אין אפשרות טכנית ומהותית לבצע בקרה פיקוח ואימות של המידע המגיע לאתר.
 9. למשתתף ידוע כי הבחירה האם ועד כמה להזמין מפגש, להגיע למפגש, להשתתף במפגש, לקבל מגע או מפגש מסוג כזה או אחר, הינה שלו בלבד, וכאדם בוגר ובריא המבין את מהות המפגש, המשתתף מתחייב לשמור על עצמו ולתקשר את רצונותיו רגישויותיו גבולותיו מול המרפא.
 10. למשתתף ידוע כי יש לו האפשרות, הזכות ולמעשה אף החובה, להגדיר, ולוודא מראש שהמרפא מודע, לגבולות הבטוחים של הלקוח, לרצונותיו ולקווים "האדומים" שאותם הוא מבקש שלא לחצות – גופנית, רגשית, נפשית, תודעתית. מומלץ לבצע הגדרת גבולות ברורה שכזו טרם תחילת התהליך ומראש, וככל וניתן אפילו בכתב, וזאת על מנת שהצדדים יוכלו לצאת למסע משותף בטוח ומכבד.
 11. המשתתף מצהיר כי במועד הגלישה בפורטל אין לו כל מניעה מכל סוג שהוא להשתתף במפגשים מהסוג הזה: בריאותית, גופנית, רגשית ונפשית. המשתתף מתחייב להודיע למרפא על כל מידע רלבנטי שעלול להוות מניעה או לשים סייג על השתתפות במפגש. בכל מקרה של שינוי כלשהו במצבו – על המשתתף האחריות המלאה לפנות לקבלת עזרה מקצועית, וכן לעדכן את המרפא בתמונה המלאה העדכנית.
 12. המשתתף מבין כי לא ניתנה לו על ידי הנהלת הפורטל – במישרין או בעקיפין – כל הבטחה או מצג לגבי המפגש / המפגש / הסדנא, וככל שעולה בו אי נעימות או תחושה של אי התאמה הוא יניח את הדברים מול המרפא שבחר ללכת אליו. במידה ולמשתתף תעלה טענה כלשהי בנושא המפגש, הוא מתחייב להפנותה ישירות למרפא, ולאפשר לו את האפשרות לפתור את המחלוקת ו/או לסייע למשתתף, בדרכי שלום ונועם.
 13. ככל שתעמוד למשתמש באתר טענה כנגד משתמש אחר, והכל בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו, תוכל לפנות בעניין להנהלת האתר, באמצעות פנייה לכתובת המייל co.il@gmail.com , וזו תשתדל לברר את התלונה ככל שהדבר יתאפשר.

 

 • פרסום בפורטל

 

 1. חשוב לזכור כי מטבע הדברים, הפרסומים באתר חשופים לכלל הציבור, אי לכך על המפרסם להקפיד שלא לפרסם דברים ו/או מידע העלולים לפגוע במאן דהוא, בכל אופן שהוא, ו/או להסב לכל אדם או גורם אחר נזק כלשהו, והמפרסם מתחייב לקחת אחריות מלאה על דבריו.
 2. על הנהלת האתר לא תחול כל אחריות ביחס לפרסומי המפרסם וככל שתעלה טענה בגינם – הנהלת האתר תעביר את התלונה למפגשו המלא של המפרסם.
 3. בעצם פרסום בפורטל, מקנה המפרסם למפעילת האתר רישיון בלתי מוגבל בזמן לפרסם, להעתיק, להפיץ, לשכפל ולעשות בפרסום שלו כל שימוש אחר לשיקול דעתה, בכדי לקדם את הפורטל או מכל סיבה אחרת, והמפרסם לא יוכל לדרוש תשלום ו/או כל הטבה בגין תוכן שכזה, מלבד מתן קרדיט אשר יינתן למפרסם במידה והחומרים יפורסמו בשלמותם.
 4. מובהר כי למפעילת האתר זכות בלתי מוגבלת לסרב לפרסם תוכן שפורסם ו/או נמסר לפרסום וכן, הזכות למחוק כל פרסום ו/או ההודעה ו/או תגובה או חלק ממנה, בכל עת שתמצא לנכון, במיוחד בשעה שפרסום התוכן – במלואו או חלקו – מפר את הוראות תנאי שימוש אלו. למפרסם ידוע שכל פרסום שלו יוצג בפורטל או יוסר מהפורטל בהתאם לשיקולי הנהלת האתר בלבד.
 5. להנהלת האתר תהיה הזכות גם, במקרים חריגים, לחסום פעילות גולש בפורטל או למחוק פרסום שלו, והכל ללא צורך לנמק או להתריע מראש, והגולש לוקח זאת בחשבון מראש. חסימה או מחיקה יתבצעו במקרים בהם יופרו תנאי תקנון זה ו/או חוקי מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור והסדר הטוב ובכל מקרה של פעילות אשר לדעת הנהלת האתר לא תיחשב כפעילות מתאימה באתר מסוג זה, וזאת לצורך שמירה על חופש פעולה וניהול הפורטל.

 

 

 • הצהרות והתחייבויות הגולש

 

 1. הגולש באתר מתחייב להימנע מפרסומים אשר עלולים לפגוע במאן דהוא כגון:

 

 • פרסום תוכן שאסור לפרסום על-פי חוקי מדינת ישראל.
 • פרסום קללות, השמצות, הסתה לגזענות ו/או לאלימות, הטרדות.
 • פרסום תוכן שקרי או מטעה.
 • פרסום לשון הרע ע"פ הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, ובכלל זה, בין היתר, להימנע מלהשפיל / לבזות אדם בעיני הגולשים האחרים באתר.
 • העלאת תכנים או לינקים הפוגעים בזכות קניין רוחני של צד שלישי. בעניין זה המפרסם מתחייב כי כל החומרים שהוא מפרסם הינם חומרים שלו שנכתבו על ידי ושהוא בעל הזכויות המלאות בהם.
 • העלאת תכנים שפוגעים בפרטיות של מאן דהוא כהגדרת זכות זו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 • הפצת פרסום ו/או דואר זבל באופן המנוגד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 • העלאה לאתר של כל תוכנת מחשב ו/או יישום ו/או קוד מחשב ו/או טקסטים הכוללים "וירוסים" וכדומה.
 • העלאת תכנים מיניים ובוטים שלא נועדו לריפוי ולסיוע לזולת.
 • פרסום מידע אישי / מפגשי / חסוי אודות כל אדם.
 • פרסום תוכן העלול לחשוף זהותו של קטין או מי שאינו בעל כשרות משפטית.

 

 1. פרסום המפר הוראות אלו יעמיד את המפרסם במצב בו יהא עליו לקחת אחריות מלאה על כל נזק שייגרם לכל גורם או אדם וכמובן לפורטל עצמו, בעקבות אלו.
 2. בנוסף וכאמור, למפעיל האתר תהא הזכות למנוע העלאה ו/או למחוק בכל עת פרסום או תכנים המפרים לדעתו הוראות אלו (אך הוא לא יהיה חייב לעשות כן בשום מקרה).

 

 

ח. קניין רוחני והוראות נוספות

 

 1. זכויות הקניין הרוחני באתר ובכללן זכות היוצרים, סודות מסחריים וסימני המסחר, רשומים ושאינם רשומים, מצויים כולם בבעלות מנהל האתר ובעליו מר נירוואן לב. במסגרת אלו כלולות גם הזכות בשם האתר, בשם המתחם שלו, בעיצובו הגראפי, מבנה האתר, טקסטים מילוליים, סמלים, סימנים וכן קבצים ויישומים מסוגים שונים. לאור זאת ובהתאם לדין מתחייב הגולש להימנע מכל פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של מפעיל האתר ובין היתר להימנע מהעתקה, פרסום, הפצה, הצגה, או העברה של הרכיבים המפורטים לעיל, ללא שהתקבלה הסכמת מנהל האתר מראש ובכתב.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרו לפרסום באתר ע"י המשתמש יישארו בבעלות המשתמש, ככל שהוא אכן בעל הזכות בהם. זאת בכפוף לזכות הפורטל כאמור לפרסם, להעתיק, להפיץ ולעשות כל שימוש במידע שפורסם באתר כפי שיקול דעתה, מבלי להידרש להסכמה מפורשת מהמשתמש וללא חובת תשלום כיום או בעתיד. המפרסם מוותר על זכות הסודיות בתכנים אלו, וזאת מרגע מסירתם לפרסום בפורטל.
 3. למפעיל האתר עומדת הזכות למסור את פרטי הגולש או מספר ה- IP של המחשב ממנו גלש לצדדים שלישיים בכל מקרה בו יתעורר חשד כי פעילות הגולש מפרה את חוקי המדינה ו/או התקנון, וככל שהמפעיל יחוייב לעשות כן (אף אין בכך בכדי לחייב את האתר להיענות לדרישה לחשיפת פרטי גולש).
 4. מפעילת האתר אינה אחראית על חדירה לאתר ולמאגריה המידע הכלולים בו והמשתמש מתבקש לקחת סיכון זה בחשבון טרם פרסום חומריו באתר. לא תישמע טענת משתמש כי חומריו אבדו או נפגעו עקב תקלה באתר – המשתמש מתחייב לגבות את כל חומריו ולא להסתמך על פרסומם באתר.
 5. הפורטל עשוי לאפשר בעתיד לגופים חיצוניים להציב פרסומות באתר, באנרים ו/או לינקים.
 6. להנהלת האתר עומדת הזכות להעביר ו/או להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה באתר, בין אם על-פי הוראות הדין ובין אם ע"פ תקנון זה, לצדדים שלישיים בכל דרך שהיא, באופן מלא או חלקי, לרבות על דרך של העברת בעלות ו/או מתן רישיונות משנה כפי שיקול דעתה וללא מגבלות כלשהן.
 7. על השימוש בפורטל יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ולבית המשפט בחדרה תהיה הסמכות המשפטית הייחודית לדון בכל עניין משפטי הנובע מקיום / אי קיום הוראות תקנון זה.
 8. בכל מקרה בו מתעוררת שאלה ביחס לשימוש באתר הנך מוזמן לפנות להנהלת האתר בכתובת דוא"ל  – tantraportal.content@gmail.com. במידה וההודעה חשובה לך, חלה עליך האחריות לוודא שהמייל התקבל אצלנו באתר.

 

אנו באתר טנטרה מאחלים לך גלישה נעימה, מלמדת ומעצימה בפורטל. תודה.